NIEUWSBRIEF 2
logo
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA
november 2014
 

Beste nieuwsbrieflezer,

Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit jaar, met een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen
en een link naar de betreffende pagina's op onze site, waar uitgebreidere informatie te vinden is.

Transferium bij De Punt - update over de stand van zaken lees meer op onze pagina Transferium
Zoals we reeds meldden in onze Nieuwsbrief van juli 2014, hebben we de afgelopen zomer als Natuurplatform contact gezocht met alle betrokken natuurorganisaties, Nationaal Park Drentsche Aa, en vertegenwoordigers van de politieke partijen in de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo. Meestal hebben we ook mondeling onze visie toegelicht en ook hebben we ingesproken op een commissievergadering OGB (omgevingsbeleid) van de Provinciale Staten. Verder is onze voorzitter op RTV-Drenthe in discussie gegaan met gedeputeerde Henk Brink. We deden hiervan al verslag in onze vorige nieuwsbrief.
Dit alles heeft er toe geleid dat met name vanuit de politiek toch weer aangedrongen is op een discussie over nut en noodzaak van dit transferium, met als resultaat dat gedeputeerde Brink zich toch verplicht voelde aan de commissie m.e.r., waaraan het transferiumplan werd voorgelegd, een advies te vragen over nut en noodzaak van het huidige plan.
In haar rapport van 12 november 2014 heeft de commissie verslag gedaan van haar bevindingen en die liegen er niet om. Wanneer de ingediende Notitie Reikwijdte en Detailniveau in een officiële procedure bij de Raad van State terecht zou komen, was het vrijwel zeker dat dit plan daar zou stranden, omdat veel beweringen uit het plan onvoldoende met feiten onderbouwd zijn. Het advies van de commissie bestond uit een lijst van punten die nader moest worden onderzocht, en daarin werden ook de alternatieven van het Natuurplatform met name genoemd als belangrijke aandachtspunten. rapport van de commissie m.e.r.
Uitspraak Raad van State over het beroep van het Natuurplatform
tegen het Bestemmingsplan buitengebied Tynaarlo
pagina Ruimtelijke ordening
In ons bezwaar tegen het Bestemmingsplan Buitengebied van Tynaalo hebben we onder meer aangevoerd dat de gemeente te ruimhartig is omgegaan met het verlenen van uitbreidingsmogelijkheden aan boerenbedrijven en dat volgens het Milieueffect-rapport daarmee de kans groot is dat in de toekomst de stikstofnorm overschreden gaat worden, met negatieve gevolgen voor natuur en Natura 2000 gebieden. Dat was ook de reden dat we in ons beroep bij de Raad van State hebben aangevoerd dat het niet wenselijk is dat de gemeente zelfs boeren die reeds gestopt zijn met boeren of duidelijk aan het afbouwen zijn, nog bouwvlakken toekent van 2 ha, waarop later de mogelijkheid bestaat grote veestallen neer te zetten. Vaak betreft het hier agrarische bedrijven die in een kleinschalig landschap gelegen zijn, dat waardevol is om te behouden. En wij zijn van mening dat de gemeente deze kleinschalige gebieden beter had moeten beschermen door daar geen uitbreiding meer toe te staan. De stikstofbelasting die daarmee wordt uitgespaard, kan dan gebruikt worden voor bedrijven die verder van natuurgebieden afliggen en nog graag willen groeien.
Op 29 oktober heeft de Raad van State in Den Haag uitspraak gedaan over de bezwaren die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Tynaarlo. Daarbij zijn alle bezwaren van het Natuurplatform ongegrond verklaard. Lees het uitgebreide verslag van deze uitspraak op onze pagina Ruimtelijke Ordening via bovenstaande link.
De uitbreiding van de veestapel als gevolg van het vervallen van de melkquota per 1 april 2015 pagina boeren en natuur
Per 1 april 2015 vervallen de melkquota en veel boeren nemen een voorschot op deze ontwikkeling door fors te gaan uitbreiden, nu hun melkproductie niet langer aan banden wordt gelegd. De discussie hierover is ingewikkeld en de provincies gaan hier verschillend mee om. Zo heeft de provincie Drenthe als reactie op de explosieve groei van bedrijfsuitbreidingen eind vorig jaar een algehele stop ingelast, omdat de stikstofbelasting met deze groei uit de hand dreigde te lopen. In juli van dit jaar is de bestaande regeling omgegooid en zal de vergunningverlening voor uitbreiding van melkveehouderijbedrijven alleen nog op basis van de Natuurbeschermingswet plaatsvinden.
Landelijk maakt milieudefensie zich sterk voor een werkelijk grondgebonden melkveehouderij, waarbij koeien in de wei moeten kunnen grazen. De tweede kamer heeft een motie aangenomen die dit mogelijk moet maken, maar staatssecretaris Dijksma heeft de motie naast zich neergelegd, omdat ze “praktische bezwaren” ziet. Lees meer over deze discussie op onze pagina 'boeren en natuur'.
Brandbrief van acht Groningse natuurorganisaties aan de minister van infrastructuur en milieu over een veilige oversteek voor dieren onder de A28 pagina Ecologische Hoofdstructuur
Acht Groningse natuurorganisaties, waaronder Het Groninger Landschap, hebben een brandbrief geschreven aan verantwoordelijke minister Schultz van Haegen voor een veilige oversteek voor dieren op de A28. Deze dringende oproep is gedaan omdat het stuk van de A28 tussen Groningen–Zuid en De Punt voor dieren een onneembare barrière vormt, bestaande uit een betonnen plaat als middenberm. Nog in mei 2014 werd op de A28 een otter aangereden, een van de twee otters die in de Onlanden waren gesignaleerd.
Bericht Groninger Landschap
Harener weekblad:
doodgereden otter
Juist vorige week heeft de rechtbank in Den Haag een uitspraak gedaan dat de Staat een verantwoordelijkheid heeft om de otter toekomstperspectief te bieden in Nederland.
Ook een bever en een boommarter vonden op de A28 hun einde, naast meer algemene zoogdieren als ree, das, haas, steenmarter en bunzing.
Uitspraak rechter:
oversteekplaatsen
voor otters moeten veiliger
Bestaand plan faunapassage uit 2004 in een la beland...
Bij de discussie over de plannen voor een transferium bij De Punt heeft het Natuurplatform meerdere malen ingebracht, dat eventuele werkzaamheden aan het traject bij De Punt gecombineerd zouden moeten worden met de aanleg van een onderdoorgang voor dieren. Plannen uit 2004 voor een volwaardige ecologische doorgang zijn destijds door toedoen van Bleker in een la beland en het budget wat toen beschikbaar was is inmiddels aan andere dingen besteed. Ook op een vergadering van het Overlegorgaan van het Nationaal Park drentsche Aa hebben we dit punt aan de orde gesteld.
Bekijk onze inbreng in deze discussie en de plannen uit 2004 via nevenstaande link.
faunapassage
faunapassage
Drentsche Aa
Wanneer geprobeerd wordt een dergelijk project weer op de agenda te krijgen, blijkt steeds opnieuw dat Nederland is opgedeeld in instanties, provincies en gemeenten, die elk hun eigen programma en eigen geldpot hebben en die ondanks het bestaan van een Regio Groningen-Assen weinig geneigd zijn dit soort problemen gezamenlijk op te lossen. Misschien dat deze stap om de minister zelf ter verantwoording te roepen meer oplevert? We hopen het van harte. KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN
Kent u andere mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn
in onze Nieuwsbrief? Stuur ons dan een berichtje via het
mail-adres hieronder.
Stelt u geen prijs meer op het toezenden van deze Nieuwsbrief,
laat het ons dan even weten.
Dan schrappen we u uit ons bestand.

MAIL NAAR: NatuurplatformDrentscheAa@kpnmail.nl