NIEUWSBRIEF -1 logo
januari 2023
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA

HET TRANSFERIUM IS VAN DE BAAN:

In onze nieuwsbrief van november 2022, gaven we een overzicht van de ontwikkelingen rond het geplande Transferium bij De Punt tot dan toe. Eind oktober organiseerde Gedeputeerde Nelleke Vedelaar toen een aantal voorlichtings-bijeenkomsten waar zowel voorstanders uit het bedrijfsleven als tegenspartelende natuurorganisaties en belanghebbende omwonenden hun stem konden laten horen. Ook kon men digitaal een enquête invullen.
De resultaten daarvan leidden tot haar beslissing om het Transferium af te blazen:

• PERSBERICHT 20-12-2022:
De afgelopen maanden heeft de provincie Drenthe gesproken met omwonenden, bedrijven en (natuur) organisaties.
Uit die gesprekken is gebleken dat er te weinig draagvlak is voor een OV Hub op deze plek. Ook het College van B&W van de gemeente Tynaarlo heeft laten weten onvoldoende draagvlak te zien.
Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten daarom voor om het project in zijn geheel te stoppen.
Gedeputeerde Nelleke Vedelaar:
“We hebben goed geluisterd naar de omgeving en de zorgen gehoord.
De meerwaarde van het OV-knooppunt op deze locatie wordt sterk betwijfeld. Met name omdat de locatie ligt in het Nationaal Park de Drentsche Aa en omdat de P+R Haren en de OV-Hub in Westlaren als goede alternatieven worden ervaren. Ik wil realistisch zijn en constateer om die reden dat er te weinig draagvlak is voor het plan in zijn totaliteit.”
De Provincie publiceerde tevens een helder verslag van de antwoorden op de door hen
gehouden enquête foto
Als Natuurplatform zijn we erg blij met deze uitkomst en we hebben Gedeputeerde Vedelaar dan ook onze welgemeende complimenten gemaakt over de wijze waarop ze deze al 10 jaar durende kwestie tot een einde heeft gebracht. Tot nu toe was de communicatie met de besturende instanties altijd heel teleurstellend. Er werd misschien wel geluisterd, maar nooit echt ingegaan op goede argumenten, die misschien tot een koerswijziging hadden kunnen leiden. In de communicatie met de bevolking is dat wel een essentieel element. Als alles onwrikbaar vast ligt, werkt dat alleen maar ontmoedigend. Wij hopen dat deze stijl van communiceren met de bevolking een vervolg zal krijgen en wensen haar veel succes daarmee.
• DE VERKEERSSITUATIE BIJ DE PUNT
'TRANSFERIUM DE PUNT' was een combinatie van OV-hub en vernieuwde op- en afritten. Nu het TRANSFERIUM is afgeblazen, heeft de provincie het onderwerp verkeerssituatie terugverwezen naar de gemeente Tynaarlo, onder wiens verantwoordelijkheid dit valt.
Ook nu kunnen / moeten er nog beslissingen genomen worden over verbeteringen in de verkeerssituatie. Voorlopig spreekt Jelbrich Peters, wethouder van verkeer en openbaar vervoer in de gemeente Tynaarlo alleen over een rotonde die bij de afrit vanuit Groningen een betere doorstroming moet geven aan het verkeer naar Glimmen en Eelde. Maar er zijn ook partijen die voorstander zijn van een nieuwe Haarlemmermeer oprit richting Groningen. Daarom zetten wij onze afwegingen tussen VERKEER en NATUUR hiernaast nog eens op een rij. foto
Lees onze visie hierop
Een ander punt dat nog afgehandeld moet worden is de Natuurlijke Verbinding tussen OOST- en WESTZIJDE van de A28. Er worden nu nog veel dieren doodgereden doordat er onvoldoende rasters langs de A28 geplaatst zijn. Ook het Project ONTSNIPPERING van de A28 is nog steeds niet afgerond. Nu de beslissing over het Transferium is gevallen, kunnen die plannen eindelijk gerealiseerd worden.
De werkgroep Transferium NEE, die de succesvolle Petitie tegen het Transferium organiseerde, zal zich hier de komende tijd hard voor maken.
das&boom
aanbieding eindrapport
• WAT ZIJN ONZE NU NOG LOPENDE PROJECTEN? pagina N34
Sinds februari 2019 volgen we de plannen over de (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34.
In november 2020 was er een inspraakavond waar voor- en tegenstanders hun zegje konden doen. De meningen variëerden tussen twee uitersten: HELEMAAL VERDUBBELEN en HELEMAAL NIET VERDUBBELEN.
In december 2022 werden we opnieuw uitgenodigd voor een zogeheten FOCUSGROEP die zich verder zal buigen over de komende veranderingen.
Als Natuurplatform zullen we daarbij pleiten voor een veilige tweebaansweg van Emmen tot De Punt.
Een belangrijke route over het unieke Hondsrug gebied, met de daartoe geëigende voorzieningen, die de snelheid van automobilisten zal beperken en het inhalen zal ontmoedigen of onmogelijk maken. Hieraan hebben we ook dit afgelopen jaar al de nodige energie en tijd besteed, waarbij Philippe Boucher inmiddels een deskundige is geworden op het gebied van verkeer en veiligheid, door het opsporen en bestuderen van allerlei onderzoeken en praktijk ervaringen over dat onderwerp...
• BERICHT AAN ONZE DONATEURS    -    VERZOEK OM EEN FINANCIËLE BIJDRAGE
Al het werk van het Natuurplatform wordt op vrijwillige basis gedaan en over het algemeen maken we weinig kosten. Sommige kosten gaan echter altijd door zoals bankkosten, website, reiskosten en soms leges bij bepaalde overheidsprocedures.

Omdat het bezoeken van bepaalde bijeenkomsten, overleggroepen en instanties, evenals het onderhouden van website en mailcontacten toch de nodige kosten met zich meebrengt, stellen we het op prijs als onze donateurs in het begin van dit nieuwe jaar weer een klein bedrag zouden willen overmaken.
Onze financiële overzichten kunt u vinden achter de link rechts. financiële overzichten
Alle gegevens over onze Stichting en het banknummer vindt u op onze CONTACTPAGINA
Met vriendelijke groet namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

Philippe Boucher
Marianne van Albada
Robert Bakker
Erik Bergsma
KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN