NIEUWSBRIEF
logo
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA
december 2013
Klik hier om deze brief in uw browser te openen

Beste nieuwsbrieflezer,

Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Doordat we het met onze eigen particuliere werkzaamheden erg druk hebben gehad, komt dit bericht wat later dan de bedoeling was. Niettemin hebben we de belangrijkste punten die dit jaar de aandacht van het Natuurplatform vroegen hieronder op een rijtje gezet. Rechts in de bruine balkjes of naast de tekst vindt u steeds een link naar de betreffende pagina op onze website, die het onderwerp uitvoeriger behandelt.

Wijziging bestuur en bankrekening contactpagina
In ons bestuur zijn enkele wijzigingen opgetreden. Albert Heringa, voorheen penningmeester en secretaris, is verhuisd naar een ander deel van Nederland en Marianne van Albada heeft zijn functie overgenomen. Ook het bankrekeningnummer is veranderd; van de Rabobank zijn we overgestapt naar de Triodos bank. De nieuwe samenstelling van het bestuur en ons nieuwe rekeningnummer kunt u vinden op de contactpagina.
Ook Willem Bok heeft zich om persoonlijke redenen uit het bestuur teruggetrokken. Hij was een van de drijvende krachten achter het project "Van Duinweg tot beekdal" en wil nu wat meer tijd vrij maken voor andere zaken. Op de achtergrond blijft hij ons echter ondersteunen als adviseur.
Voor de komende periode zouden we nog wel wat mensen kunnen gebruiken die het bestuur van het Natuurplatform kunnen versterken met hun expertise. Staat u achter onze doelstellingen en hebt u wat tijd beschikbaar, laat het ons dan weten.
Donateursbijdrage MAIL NAAR: NatuurplatformDrentscheAa@kpnmail.nl
Aan onze donateurs willen we vragen hun bijdrage voor 2014 in het begin van 2014 over te maken. Voor ons beroep bij de Raad van State moeten we kosten maken, waarvoor uw bijdrage welkom is. Het Natuurplatform heeft een officiële ANBI-status, zodat giften voor de belasting mogen worden afgetrokken. Al onze gegevens vindt u op onze contactpagina.
Het project "VAN DUINWEG TOT BEEKDAL" project Duinweg-beekdal
Dit jaar heeft ons project Duinweg-beekdal vrijwel stil gelegen. Vanuit het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Midlaren waren bezwaren gerezen tegen onze plannen en bovendien startte de Vereniging Natuurmonumenten in diezelfde periode een klankbordgroep van omwonenden ter voorbereiding van een nieuwe Natuurvisie. Daarom hebben we als projectgroep besloten ons project op een laag pitje te zetten en eerst de uitkomsten van deze Klankbordgroep af te wachten. Een aantal leden van het Natuurplatform heeft op persoonlijke titel deelgenomen aan de klankbordgroep. De laatste bijeenkomst vond plaats op 12 november 2013 en binnenkort zal Natuurmonumenten haar nieuwe Natuurvisie voor de komende 18 jaar presenteren aan de bewoners.
Als Natuurplatform zijn we blij dat Natuurmonumenten een groot deel van onze ideeën onderschrijft, zoals het autoluw maken van de Westertseweg en het beter reguleren van het recreatieverkeer. Natuurmonumenten wil in de toekomst het heidegebied van de Vijftig Bunder en het zogenoemde "Landje van malle Marie", dat aan de andere van de Tolhuisweg ligt, met elkaar verbinden, om zo een groter aaneengesloten heidegebied te realiseren. In dit plan past ook het streven om de Tolhuisweg op die plaats overgraasbaar te maken. Voor ruiters en menwagentjes zouden dan speciale voorzieningen gerealiseerd moeten worden, zodat die daar wel kunnen passeren. Bezoekers van het gebied zullen worden uitgenodigd om hun auto op een speciaal daarvoor ingerichte plek te parkeren, om van daaruit te gaan wandelen.

Lees het verslag van deze laatste Klankbordgroep bijeenkomst via de link naar het project Duinweg-beekdal hierboven.

kaart van 50 bunder
en Noordlaarderbos
Bestemmingsplan buitengebied Tynaarlo
Gemeente schat de nadelige gevolgen van uitbreiding landbouw te rooskleurig in
pagina Ruimtelijke ordening
In onze nieuwsbrief van februari 2013 meldden we al, dat het Natuurplatform een zienswijze heeft ingediend op het conceptbestemmingsplan buitengebied van de gemeente Tynaarlo. De reactie van de gemeente op deze zienswijze heeft ons doen besluiten in beroep te gaan bij de Raad van State om aandacht te vragen voor onze gezichtspunten. Op onze pagina Ruimtelijke ordening vindt u een uitgebreid verslag van de reactie van de gemeente en onze bezwaren daartegen.
De gemeente schat ons inziens de schadelijke gevolgen van de uitbreidingsmogelijkheden die ze de landbouw gunt, te rooskleurig in en beweert dat het worst-case scenario, dat in het Milieu Effect Rapport (MER) wordt beschreven, in werkelijkheid nooit zal plaatsvinden, omdat lang niet alle mogelijke uitbreidingen gerealiseerd zullen worden. Inmiddels is deze opvatting door de feiten achterhaald, en heeft de provincie de vergunningverlening in oktober stop gezet. Onlangs is deze stop verlengd tot 1 februari 2014. Lees meer op onze pagina Ruimtelijke ordening via de link hierboven.
Depositie Nhx in
worst-case scenario
Bestemmingsplan buitengebied Tynaarlo
Handhaving horecabestemming van het perceel naast de benzinepomp in De Punt
pagina Ruimtelijke ordening
Zoals we in onze vorige Nieuwsbrief al meldden, blijkt in het huidige Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied een horeca-bestemming te staan bij De Punt op het perceel rondom de benzinepomp.
In het oude bestemmingsplan van de gemeente Vries is deze horecabestemming al opgenomen. Omdat ook in de transferiumplannen een horecabestemming is opgenomen, zal het handhaven van deze oude horecabestemming een extra druk leggen op het beekdal van het Natura 2000 gebied Drentsche Aa ter plekke. Het lijkt ons niet juist om deze twee horecabestemmingen los van elkaar in afzonderlijke bestemmingswijzigingen te behandelen. Daarom hebben wij de gemeente verzocht deze horecabestemming te schrappen of pas vast te stellen in een volgende bestemmingswijziging, waarbij tevens alle ontwikkelingen betreffende het transferium worden meegenomen. Nu de gemeente weigert op dit verzoek in te gaan, hebben we ook tegen dit punt beroep aangetekend bij de Raad van State.
Lees meer op onze pagina Ruimtelijke ordening via de link in het bruine balkje hierboven.

plankaart uit 1985 met horecabestemming
Plannen voor een Transferium bij De Punt Lees meer op one pagina Transferium De Punt

In juni 2013 kwam dan eindelijk het eindrapport over het Transferium gereed. Het is een uitgebreid verslag van het totale proces van besluitvorming en van de conclusies zoals die in de verschillende werkteams uitkristalliseerden. Zoals te zien is op de afbeelding in de rechterkolom, heeft het uiteindelijke schetsontwerp nog weer allerlei veranderingen ondergaan.
Hoewel het Natuurplatform het nut van transferia in het algemeen onderschrijft, hebben we nog steeds twijfels over de geschiktheid van locatie De Punt en de omvang van het beoogde project. Bovendien is een aantal peilers onder de keuze voor Transferium De Punt ondertussen weggevallen:

  • Verdere groei van GAE is twijfelactig; daarvoor is geen transferium nodig.
  • de regiotram is afgeblazen en kan dus niet meer dienen als argument voor locatie De Punt.
  • Transferium Haren kan tot 1500 parkeerplaatsen uitbreiden; zijn die 2000 plaatsen bij De Punt dan nog wel nodig?
  • De congestie die veroorzaakt zal worden door de aanleg van de zuidelijke ringweg, is van tijdelijke aard; is het dan niet beter om ook een tijdelijke oplossing voor dit fileprobleem te zoeken.

Daarom stellen wij ter ondervanging van het fileprobleem andere oplossingen voor:

1. Kies voor transferium Haren om files richting Groningen te bestrijden.
2. Maak bij De Punt een Haarlemmermeeraansluiting voor de op- en afritten.
3. Leg eventueel een extra rijstrook aan langs de A28 van De Punt tot Haren.
4. Onderzoek de mogelijkheid van een P+R bij het NS-spoor in Tynaarlo dorp.
5. Onderzoek de mogelijkheid van een busknooppunt bij Groningen-Zuid.
6. Kies voor een robuuste faunapassage onder de A28 noordelijk van De Punt.
7. Laat een MER uitvoeren waardoor ook gekeken kan woren naar alternatieven die voor minder milieuschade zorgen.
8. Laat de luchthaven voor haar eigen parkeervoorzieningen zorgen.


schetsontwerp
Transferium De Punt

Met vriendelijke groet namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

Philippe Boucher
Marianne van Albada
Robert Bakker
Erik Bergsma

KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN
Kent u andere mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn
in onze Nieuwsbrief? Stuur ons dan een berichtje via het
mail-adres hieronder.
Stelt u geen prijs meer op het toezenden van deze Nieuwsbrief,
laat het ons dan even weten.
Dan schrappen we u uit ons bestand.

MAIL NAAR: NatuurplatformDrentscheAa@kpnmail.nl