KLIK HIER OM DE NIEUWSBRIEF IN UW BROWSER TE BEKIJKEN

Beste belangstellenden in het Natuurplatform Drentsche Aa,

HIERBIJ DE VIERDE NIEUWSBRIEF VAN DIT JAAR met daarin:
een uitnodiging voor onze Jaarvergadering op 12 november a.s. van 19-19.45 uur in De Barn, Tolhuisweg 41 te Midlaren
Aansluitend is er vanaf 20 uur de vertoning van de Natuurfilm: In het Land van de Drentsche Aa.

Een overzicht van de inhoud van deze Nieuwsbrief staat in de kop hierboven.

12 NOVEMBER 2010 - JAARVERGADERING
GECOMBINEERD MET DE FILM:

IN HET LAND VAN DE DRENTSCHE AA

Uitnodiging

informatie over
de filmmakers

Agendapunten

Als Stichting Natuurplatform Drentsche Aa streven we ernaar ieder jaar een Jaarvergadering te houden, waarin we onze donateurs inzicht geven in onze activiteiten en onze financiën. Omdat het jaar 2009 maar een half jaar besloeg (de Stichting is 17 juni 2009 opgericht) hebben we deze jaarvergadering doorgeschoven naar een wat later tijdstip, zodat we ook een beeld kunnen geven van de activiteiten die ontplooid zijn in 2010 en de stand van onze financiën aan het eind van dit jaar. Onze donateurs en eventuele andere belangstellenden zijn daartoe uitgenodigd op 12 november 2010 tussen 19.00 en 19.45 uur in DE BARN (Tolhuisweg 41, Midlaren).

Aansluitend aan deze korte vergadering zal de Natuurfilm IN HET LAND VAN DE DRENTSCHE AA worden vertoond, door de makers van deze film, Henk Bos en Janetta Veenhoven. Hierbij zijn ook omwonenden uit Glimmen, Noordlaren en Midlaren van harte welkom. Door een subsidie van de Vereniging Dorpsbelangen Midlaren is het mogelijk om de film gratis te vertonen. We vragen alle bezoekers alleen een bijdrage van 2 euro voor de kosten van koffie, thee en de zaal.
VOORTGANG PROJECT VAN DUINWEG TOT BEEKDAL
Klik hier voor het overzicht van het project
De werkgroep DUINWEG-BEEKDAL is voor de zomervakantie twee keer bij elkaar geweest en heeft alle punten die op de openbare bijeenkomst van 19 april in het NIVON-huis door de aanwezigen werden ingebracht, in een overzicht samengevoegd. Na de vakantieperiode zijn er oriënterende gesprekken gevoerd met verschillende instanties, om aandacht te vragen voor onze ideeën.

B(L)OEIENDE BERMEN

Zie de pagina bermbeheer
Vergeleken met het kleinschalige landschap dat tot circa de jaren vijftig bestond, is het hedendaagse landschap verworden tot een "ecologische woestijn", waarin een groot deel van de oorspronkelijke soorten zijn verdwenen. Dit geldt niet alleen voor de planten, maar ook voor de insecten en andere kleine dieren die van oorsprong in dit landschap thuis horen. Wegbermen zijn doorgaans maar enkele meters breed, maar door het dichte wegennet is de totaal oppervlakte aan wegbermen in Nederland relatief groot. Een mooie kans dus om, door een beter beheer van deze bermen, een bijdrage te leveren aan de ecologische diversiteit van het land.
Dit lijkt ons met name een uitdaging voor het Nationaal Park Drentsche Aa!

STAND VAN ZAKEN GASTRANSPORTLEIDING

Zie de pagina gastransportleiding
Via de Natuur- en Milieufederatie Drenthe bereikte ons een bericht over de stand van zaken m.b.t. de aardgastransportleiding.
Er zijn nog geen definitieve besluiten genomen, maar er lijkt op grond van de Milieu Effect Rapportage een voorkeur te bestaan voor het tracé via boomkwekerij Tijdens. Zie voor meer info de betreffende pagina GASTRANSPORTELIDING.
THEMA-PAGINA'S over BEVERS en DASSEN
toegevoegd aan de website

bevers

dassen

Bij de Drentsche Aa, in het gebied Duinweg-Beekdal is een bever gesignaleerd die waarschijnlijk via een omweg over Groningen is overgestoken vanuit het Hunzedal, waar in 2008 bevers zijn uitgezet. Ook sommige bewoners hebben het dier in onze omgeving gezien. Reden om een aparte pagina met informatie te openen over dit dier. Net als over de das
     

Met vriendelijke groet, namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

Philippe Boucher
Marianne van Albada
Willem Bok
Robert Bakker
Erik Bergsma
Albert Heringa

KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN
     

Kent u andere mensen die mogelijk geïnteresseerd
zijn in onze Nieuwsbrief? Stuur ons dan een berichtje
via het mail-adres hieronder.

Stelt u geen prijs meer op het toezenden van deze
Nieuwsbrief, laat het ons dan even weten.
Dan schrappen we u uit ons bestand.

MAIL NAAR: NatuurplatformDrentscheAa@kpnmail.nl