NIEUWSBRIEF
logo
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA
februari 2013
Klik hier om deze brief in uw browser te openen
Beste nieuwsbrieflezer,        
Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit jaar, met een korte opsomming van de belangrijkste punten en een link naar de pagina's op onze website waar u meer informatie kunt vinden.
Voorlichtingsbijeenkomst over Natura 2000 in het Drentsche Aa gebied
5 maart 2013: Café-zalencentrum 'De Aanleg', Deurze - 20.00 uur
meer info op
pagina Natura 2000
Het gebied 'Drentsche Aa' is door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (nu Economische Zaken) aangemeld als Natura 2000-gebied. Het is daardoor onderdeel geworden van het Europees netwerk van natuurgebieden. In opdracht van het ministerie van Economische zaken stelt de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in samenwerking met Staatsbosbeheer (SBB) een beheerplan Natura 2000 op voor het gebied 'Drentsche Aa'.
Op deze avond wordt informatie verstrekt over de manier waarop het concept beheerplan tot stand komt, de planning en welke rol u als omwonende en/of belanghebbende heeft bij de totstandkoming van het beheerplan.
Het project VAN DUINWEG TOT BEEKDAL naar pagina Duinweg-beekdal
In onze vorige Nieuwsbrief van november 2012 meldden we al, dat het overleg met de verschillende partijen een langdurig en traag verlopend proces blijkt te zijn en er met name vanuit het Bestuur Dorpsbelangen Midlaren procedurele bezwaren werden geuit tegen onze plannen.
Toen Natuurmonumenten in diezelfde periode aankondigde dat ze een klankbordgroep wilde starten om mensen te laten meedenken over het nieuwe inrichtingsplan voor Noordlaarderbos en Vijftig Bunder, hebben we als Natuurplatform besloten om met de voortgang van ons eigen project even pas op de plaats te maken. Een aantal leden van het Natuurplatform neemt op persoonlijke titel deel aan de Klankbordgroep en op die manier houden we ons weer bezig met de inhoud, waar het toch eigenlijk om gaat. De eerste klankbordgroep-bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden en een tweede is gepland voor 12 maart. Lees meer op de pagina Duinweg-beekdal, via de link in het bruine balkje hierboven.

kaartje van de terreinen van Natuurmonumenten
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo pagina Ruimtelijke ordening Tynaarlo
De gemeente Tynaarlo gaat de drie oude bestemmingsplannen Buitengebied (indertijd apart voor Vries, Eelde en Zuidlaren) vervangen door één nieuw bestemmingsplan. De uitbreidingen die men wil toestaan aan de veehouderij zijn nogal ingrijpend en dragen het risico in zich van sterk negatieve effecten op Natura 2000, natuur in het algemeen, bodem, landschap, water en milieu. Het Natuurplatform heeft daarom een zienswijze ingediend, met het verzoek meer aandacht te besteden aan deze aspecten, en met name in de kleinschalige gebieden van de gemeente Tynaarlo een halt toe te roepen aan de uitbreiding van de grootschalige veeteelt. Ook vragen we, net als het IVN, meer aandacht voor het behoud van bijzondere landschapselementen. Lees meer op onze pagina ruimtelijke ordening.
Toetsingskaart met overzicht bestemmingen
Transferium bij De Punt en Bestemmingsplan buitengebied... Transferium De Punt
De locatie waar het Transferium moet komen, blijft in het hierboven beschreven Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied nog geheel open. Op de Toetsingskaart (zie hierboven rechts) is het gebied blauw omlijnd met de toevoeging "handhaven openheid".
In 2012 heeft de stuurgroep die het Transferium voorbereidt, een aantal ontwerpkeuzes gemaakt; eerst de aanwijzing van De Punt als locatie voor het Transferium en, na verschillende klankbordgroepbijeenkomsten, een definitieve keuze voor een bepaald ontwerp. Hierin heeft ook het Natuurplatform zijn stem laten horen.
De planning voor het jaar 2013 is als volgt: De komende maanden wordt het gekozen ontwerp meer gedetailleerd uitgewerkt. In deze fase hebben buitenstaanders geen invloed meer op de plannen. Vóór de zomer van 2013 spreken het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en het college van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo zich definitief uit over de plannen voor een transferium nabij De Punt. Daarna zal tussen juli en december 2013 een bestemmingsplanwijziging worden voorbereid. Deze wijziging valt dus buiten het Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, dat nu ter inzage heeft gelegen en zal apart behandeld worden.
Zoals uit de hierboven beschreven planning volgt, wil men het bestemmingsplan voor het Transferium pas aanpassen in de periode juli-december 2013. Ondertussen blijkt in het huidige Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied een horeca-bestemming te staan bij De Punt, die ons nogal vreemd voorkomt, vooral in verband met de toekomstige Transferiumplannen. Dit betreft het perceel rondom de benzinepomp.
In het oude bestemmingsplan van de gemeente Vries is deze horecabestemming al opgenomen. Wanneer deze één op één wordt overgenomen in het nu voorliggende plan, zoals de bedoeling is, zal dit in combinatie met het toekomstige Transferium extra druk leggen op het beekdal van het Natura 2000 gebied Drentsche Aa ter plekke. Lees meer via de link in het balkje hierboven.

plankaart uit 1985 met horecabestemming
Bloeiende akkerranden, bermen en vlinderbanen... Project IDYLLE van de vlinderstichting.
Meer aandacht voor nectarplanten ten behoeve van vlinders en bijen
pagina bermbeheer
Tijdens het Goed Geld Gala op woensdag 13 februari, maakte de Nationale Postcode Loterij bekend dat ze het project ‘Idylle’ van De Vlinderstichting zal steunen. Vlinders en bijen hebben het erg moeilijk, onder meer door een gebrek aan voedsel, nectar en stuifmeel. Daarvoor zijn bloemen nodig. Samen met de bijenhoudersvereniging (NBV) zal De Vlinderstichting de komende jaren zorgen voor meer kleur in het Nederlandse landschap.
In onze omgeving zijn de afgelopen 2 jaar hier en daar bloeiende akkerranden verschenen, een door de overheid gefinancierd project. De uitvoering liet hier en daar nog wel wat te wensen over, maar het is toch een stap in de goede richting. Nu ook nog bloeiende bermen... liefst niet ingezaaid met gekweekte soorten, maar als een reservaat voor natuurlijke wilde planten, die het tegenwoordig net zo moeilijk hebben als de insecten, vlinders en bijen die er op leven.
Lees meer over deze onderwerpen op onze pagina bermbeheer.

akkerrand met Phacelia
Rapport broedvogels van de Drentsche Aa 2002-2011 is gereed rapport broedvogels
Al sinds 2002 voert een groep van ruim 30 vrijwilligers van de Telgroep Drentsche Aa broedvogeltellingen uit in het Drentsche Aa-gebied. Op die manier verzorgen ze voor Staatsbosbeheer de monitoring die nodig is om het beheer van de madelanden langs de Drentsche Aa te evalueren. Het ca. 4200 ha grote onderzoeksgebied wordt gevormd door de hoofdtakken van vrijwel het gehele stroomgebied van de Drentsche Aa. Het onderzoek maakt deel uit van het landelijke broedvogelmeetnet van SOVON Vogelonderzoek Nederland. De resultaten van de tellingen zijn aangevuld met informatie van het provinciale weidevogelmeetnet.
Binnen de telperiode (2002-2011) hebben zich opvallende ontwikkelingen voorgedaan. Met name vogels die baat hebben bij riet en struweel gedijen goed. Hierbij moet gedacht worden aan soorten als Grasmus, Grauwe Klauwier, Roodborsttapuit en Rietzanger. Ook enkele soorten die thuishoren in kleinschalige landschappen zoals Geelgors, Boompieper en Kleine Bonte specht zitten duidelijk in de lift. De landelijke toename van “zomerganzen” zoals Brandgans, Grauwe gans en Canadese gans is eveneens in het gebied waarneembaar.
Er zijn echter ook verliezers, met name onder de weidevogels. Grutto en Scholekster zijn sterk afgenomen (meer dan 5% per jaar), terwijl Wulp en Tureluur een matige afname (minder dan 5% per jaar) laten zien. Deze afname hangt mede samen met een toename van riet en opslagvorming en het verdwijnen van licht bemeste graslanden. De enige uitzondering is de Watersnip die zich redelijk weet te handhaven.
Wilt u meer weten? Download dan het rapport via de link rchts boven.


watersnip (Wikipedia); complementaire
doelsoort in
Drentsche Aa gebied

Met vriendelijke groet namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

Philippe Boucher
Marianne van Albada
Robert Bakker
Erik Bergsma
KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN
Kent u andere mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn
in onze Nieuwsbrief? Stuur ons dan een berichtje via het
mail-adres hieronder.
Stelt u geen prijs meer op het toezenden van deze Nieuwsbrief,
laat het ons dan even weten.
Dan schrappen we u uit ons bestand.

MAIL NAAR: NatuurplatformDrentscheAa@kpnmail.nl