homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
N34-verdubbeling
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
De laatste ontwikkelingen betreffende onze acties rond het fietspad Okkenveen
05-02-2011 VRAAG & ANTWOORD, een discussie over de balans tussen natuur en recreatie het discussiestuk

Discussiestuk
Onze reactie op de antwoorden van Gemeente en NBEL is vervat in een discussiestuk, waarin we proberen te laten zien, waarin het perspectief van beide instanties verschilt van het onze.
Ons hoofdpunt blijft, dat de verantwoordelijkheid voor de toename aan recreatiedruk die het fietspad met zich meebrengt en de gevolgen daarvan voor de natuur, bij Gemeente en NBEL ligt.
Ook hebben we gevraagd of het mogelijk is om op andere fronten compensatie te verlenen voor deze recreatiedruk, b.v. door het autoluw maken van de zandwegen in de omgeving.
Op deze onderwerpen is men in het geheel niet ingegaan.
Praktische maatregelen
Verder hebben we een aantal praktische maatregelen voorgesteld om de nadelige gevolgen van het fietspad te beperken, die voor een deel door gemeente en NBEL zijn overgenomen. Zo is er een slot op het eerste houten hek gekomen, zodat ruiters en menwagentjes zich geen toegang meer kunnen verschaffen. Staatsbosbeheer heeft een bordje geplaatst dat duidelijk maakt, dat losse honden en brommers niet welkom zijn. Het Waterschap maait voortaan de dijkjes na half juli en laat de eerste 25 m ongemoeid, zodat de toegang tot de dijk niet uitnodigend open ligt.

Verschil tussen aanleg en gebruik
Toch blijft het feit bestaan dat het gebruik van het fietspad meer verstorende gevolgen heeft, dan men vooraf heeft willen zien. De dijkjes zijn nog steeds toegankelijk voor wandelaars, met name in het vroege voorjaar, als het gras nog niet hoog staat, maar het broedseizoen al wel begonnen is. De aantrekkelijke bocht van de Aa, met zijn hoge zandkant neigt er toe een hangplek te worden voor de jeugd, zoals afgelopen winter bijvoorbeeld bleek uit het VUUR dat er werd gestookt en uit de vele rotzooi die er na het zwemmen wordt achtergelaten.

Handhaving
Het grootste probleem bij het voorkomen van deze ongewenste neveneffecten is de handhaving. Het is niet voldoende, borden te plaatsen "waarop gehandhaafd kan worden". Die handhaving moet ook gedaan worden! En dat is een probleem, met name omdat nooit te voorspellen valt op wat voor tijdstip de "overtredingen" zullen plaatsvinden. Toch vinden wij dat de instanties die verantwoordelijk zijn voor deze situatie, zoveel mogelijk hun best moeten doen om de natuur niet de dupe te laten worden van de wens het Drentsche Aa gebied voor recreatie open te stellen. Daarom blijft het nodig de vinger aan de pols te houden en zo nodig maatregelen te nemen om verstoring te voorkomen.

Natura 2000
Het Drentsche Aa gebied is aangewezen als Natura 2000 gebied. Bij de opsomming van Natuurdoelen wordt een groot aantal verschillende vegetatietypen genoemd. Daarnaast leeft in het gebied een aantal bedreigde diersoorten die onder de habitatrichtlijn vallen, zoals rivierprik, btittervoorn, grote en kleine modderkruiper en kamsalamande en waarvan het leefgebied beschermd en in stand gehouden moet worden.
Deze "instandhoudingsdoelstellingen" hebben daarnaast mede betrekking op het leefgebied van enkele vogelsoorten, die als complementaire doelen aan het Drentsche Aa gebied zijn toegevoegd. Het betreft hier watersnip, paapje en grauwe klauwier. Dit zijn soorten die landelijk gezien in een "ongunstige staat van instandhouding" verkeren en waarvan de geografische spreiding onvoldoende is. Doordat deze soorten als complementaire doelen zijn toegevoegd, draagt het Drentsche Aa gebied binnen het netwerk van Natura 2000 bij aan de realisatie van de landelijke doelen voor de betreffende vogelsoorten en hun habitattype.
De watersnip komt verspreid voor in de beekdalen tussen Glimmen en Rolde (en in het Geelbroek ten zuiden van Assen). Het gebied is één van de weinige graslandgebieden in Nederland waar de soort het relatief goed doet. Na de aanleg van het fietspad is de watersnip in de omgeving van het fietspad sterk in aantal teruggevallen, wat waarschijnlijk te maken heeft met de verstoring die de toegankelijkheid van de dijken met zich meebrengt. Wij pleiten er daarom voor, de dijken duidelijker voor publiek af te sluiten.
10-02-2011 Gesprek met wethouder Assies over de gang van zaken rond het fietspad  
Inmiddels heeft er op 9 februari 2011 een gesprek plaatsgevonden met wethouder Assies van Groen-Links en de gemeente-ambtenaren Nanninga en Ploeger, waarop een aantal praktische zaken zijn doorgenomen. Daarbij bleek dat er bij de gemeente in ieder geval de bereidheid bestaat om onze inbreng serieus te nemen en er naar vermogen iets mee te doen.
In de fase van de aanleg van het fietspad en de 2 jaren daarna lag de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het pad (met name de bermen) nog bij de aannemer die het werk heeft uitgevoerd. Per 1 januari van dit jaar valt het beheer van het fietspad volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Ze zijn daarop aan te spreken en willen zich ook inspannen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. De volgende punten kwamen aan de orde:

De uitbraak van ridderzuring langs het fietpad bij de Drentsche Aa
Ridderzuring kan massaal optreden na verstoring van de grond. Ook de gemeente is hier niet van gecharmeerd en zal door toekomstig beheer (maaien en verwijderen maaisel) trachten ter plekke een zo natuurlijk mogelijke begroeiing terug te krijgen.

Maatregelen om te voorkomen dat het vogelbroedgebied verstoord wordt door het betreden van de dijken
De gemeente zal contact opnemen met Staatsbosbeheer en het Waterschap om te onderzoeken of er een bord geplaatst kan worden dat wandelaars ervan weerhoudt de dijk te betreden. Vooral met betrekking tot de watersnip, een broedvogel die al op een afstand van 300m last heeft van verstoring, zou dit een gewenste maatregel zijn. De watersnip is als "complementair natuurdoel" toegevoegd aan het Natura 2000 gebied Drentsche Aa, omdat dit een van de weinige graslandgebieden is, waar de vogel het relatief goed doet. Vanwege het feit dat de watersnip als zodanig genoemd is in dit Natura 2000 gebied, zijn er mogelijkheden om meer actief beschermend op te treden.

Aanpassing van de veeroosters, omdat de grote openingen tussen de spijlen gevaarlijk zijn voor kinderen en wandelaars
De gemeente heeft ook zelf nog geen duidelijkheid gekregen van Staatsbosbeheer, over het exacte doel van de roosters en de mogelijkheden om er iets aan te veranderen. Ze zullen proberen dit helder te krijgen en ons daarover over 3 maanden informeren.

Handhaving in geval van ongewenst gedrag (brommers, afval, vernielingen, hangjeugd)
De gemeente heeft eigen BOA's (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) in dienst die de zaak in de gaten zullen houden, met name wat betreft het achterlaten van zwerfvuil. Ook zal de gemeente ons nog informeren wat de controle-acties van de politie (die in een eerdere fase uitgevoerd zijn) hebben opgeleverd. SBB neemt de taak op zich regelmatig te surveilleren om ongewenste recreatie en gemotoriseerd verkeer te weren. De vraag is alleen of dit met de komende bezuinigingen gaat lukken.

02-05-2011 Nieuw beleid van het Waterschap voor de dijkjes langs de Drentsche Aa
Verstoring: Het Waterschap heeft inmiddels maatregelen getroffen om de verstoring van vogels en reeën door het betreden van de dijken een halt toe te roepen, door aan het begin van de dijk een hek te plaatsen. Ook heeft het Waterschap zelf zijn maaibeleid aangepast. Terwijl in 2009 de dijkjes al half mei, tijdens het broedseizoen gemaaid werden, is dat in 2010 uitgesteld tot na het broedseizoen.
Onderhoud van de dijken: Voor het onderhoud van de dijken worden kleine tractoren gebruikt en wanneer het gras erg hoog staat, is voor de berijder niet te zien of er zich kuilen en gaten op zijn route bevinden. Dit brengt risico's met zich mee. In het verleden zijn er wel eens tractoren gekanteld of in het water beland. Daarom schrijft de ARBO-wet voor dat het gras niet te hoog mag zijn, wanneer werknemers van het Waterschap met hun machines op de dijk gaan.
Flora- en faunawet: Aan de andere kant schrijft de Flora- en faunawet voor, dat er tijdens het broedseizoen niet gemaaid mag worden, een regel die in 2009 overtreden werd, om zich te kunnen houden aan de regels van de ARBO-wet...
Conflicterende regels: Om een oplossing te vinden voor deze conflicterende regels, heeft het Waterschap nu haar beleid aangepast. Eind maart zijn beide dijkjes gefreest, om kuilen en gaten te egaliseren. Ook krijgt het gras daardoor een kleine achterstand in zijn groei, waardoor bij het maaien na het broedseizoen het gras niet al te lang is en het te berijden oppervlak minder hobbelig.
24-07-2011 Beheer en onderhoud van het Drentsche Aa gebied (in opdracht van het Waterschap)
Het nieuwe beleid van het Waterschap houdt o.a. in, dat men, waar mogelijk, de vegetatie op de taluds langs de watergangen in ieder geval eenzijdig laat staan tot minimaal 15 juli en zo mogelijk gewoon tot de volgende maaironde augustus/september. Dat betekent dus dat er dit jaar gedurende de maanden mei, juni en juli vele extra kilometers lang (eenzijdig) ongemaaide taluds te zien waren. Van de kades (dijkjes) is alleen de kruin gemaaid.
27-11-2011 Nagekomen bericht van vogeltellers, dat op de dijkjes een bloemenmengsel was ingezaaid.
Van een vogelaar, die in opdracht van Staatsbosbeheer vogeltellingen deed op de kades langs de Drentsche Aa, kregen we nog een enigszins verlaat bericht door, dat er in de zomermaanden op de dijk planten groeiden als Phacelia, luzerne, klaproos, korenbloem (allerlei kleuren), vreemde wikkes en rare klavers. Allemaal niet inheemse soorten die niet thuishoren in het gebied en typisch waren ingezaaid.

Navraag door de ecoloog van het Waterschap leerde, dat de trekkermachinist die het maaiwerk deed en normaal open plekken inzaait met een grasmengsel, er deze keer wat extra bloeiende planten aan had toegevoegd, met het idee de dijk wat op te fleuren... Dit is echter in strijd met het beleid van het Waterschap. Vanaf nu zal er alleen met inheemse mengsels (richting vochtig grasland/kamgrasweide) bijgezaaid worden, of helemaal niet.

eenjarig bloemenmengsel met o.a. Korenbloem, Klaproos en Phacelia
         

 

home voorgesch. actualiteiten  
actueel 2008 fietspad Okkenveen 2011 --> themapagina's
idata 2009 Duinweg-beekdal  
thema's 2010 Transferium De Punt  
contact 2011 project bermbeheer  
links 2012    
archief 2013    
nieuwsbrief