homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
EEN ANDERE VISIE OP HET BEHEER VAN DE WESTERLANDEN EN OMGEVING
In 2009 liepen we tegen een aantal dingen aan die ons motiveerden om in overleg met de omwonenden een speciaal plan te gaan ontwerpen voor het beheer en de verdere ontwikkeling van het gebied "Van DUINWEG tot BEEKDAL".
Enkele voorbeelden van tegenstrijdig beleid, gevolgd door een overzicht van de gebeurtenissen uit het verleden:
  • Het Drentsche Aa-dal stond al voor de aanleg van het fietspad op de nominatie om Natura 2000 gebied te worden.
    Toch werd onder de vlag van het NBEL een fietspad aangelegd, dat in zijn huidige uitwerking een verstorende invloed zal hebben op de soorten die Natura 2000 beoogt te beschermen.

  • Vanuit de overheid wordt subsidie verleend aan eigenaren die laat maaien, met de bedoeling de broedvogels meer kans te geven. Tegelijkertijd maaide het Waterschap de dijkjes in hetzelfde gebied al half mei.

  • Natuurmonumenten heeft grote bedragen geïnvesteerd om het het Landje van Malle Marie te ontgronden en te verschralen.
    De gemeente Tynaarlo verwijdert het aangrenzende fietspad en stort de uitgegraven baan vol met zwarte aarde.
   
Nieuwsbrief juni 2009
Inconsequent beleid rond het fietspad laat noodzaak zien van een integraal plan voor het gebied, waarin alle betrokken partijen samenwerken.
AFSLUITEN VAN DE DIJKJES: Al vanaf begin april doet het Natuurplatform Drentsche Aa moeite om gedaan te krijgen, dat de dijkjes langs de Drentsche Aa, die door de aanleg van het fietspad nu geheel open liggen voor publiek, afgesloten worden, zodat de reeën, die daar op drukke dagen hun toevlucht zoeken (vanwege de onrust in het Noordlaarderbos) en de broedvogels in de weilanden langs de Aa (er komen daar 6 soorten voor die op de Rode Lijst staan) niet verstoord worden door wandelaars en honden. We hebben daartoe gesprekken gevoerd met de Vogeltelgroep Drentsche Aa (die voor Staatsbosbeheer de vogeltellingen doet in het gebied), met de Gemeente Tynaarlo (die verantwoordelijk is voor de aanleg van het fietspad), met Staatsbosbeheer (dat de weilanden langs de Aa beheert), met het NBEL (als initiator van het project), met het Waterschap (als eigenaar van de dijkjes) en met een aantal deskundigen van buiten. Het blijkt echter vrijwel onmogelijk om de zaak in beweging te krijgen. Alle officiele instanties verwijzen naar elkaar (dus van het kastje naar de muur) en de uiteindelijke uitkomst is, dat er niets gebeurt.

In de laatste brief die we van de secretaris van het NBEL ontvingen staat, dat men na intern overleg tussen de Gemeente Tynaarlo, Staatsbosbeheer en het Waterschap tot de volgende conclusie is gekomen:

- alle schouwpaden van het waterschap zijn openbaar toegankelijk
- het beekdal tussen Okkenveen - Noordlaarderbosch heeft geen weidevogel-doelstelling
- bescherming beekdal is gericht op botanische doelstellingen

Daarmee is de conclusie dat er geen juridische grondslag is te vinden om de dijk af te sluiten.
Ik realiseer mij dat dit voor jullie een onbevredigend antwoord is...

WEIDEVOGELS VOGELVRIJ: Hier blijkt dus dat weidevogels, zelfs als ze op de rode lijst staan, vogelvrij zijn wanneer het gebied waarin ze broeden van overheidswege geen weidevogeldoelstelling heeft... Zouden die vogels ook bericht gekregen hebben van de plaats waar ze mogen broeden? Reeën staan niet op een rode lijst, dus die hebben al helemaal geen rechten. Ook hier blijkt dus weer: de Natuur zelf heeft geen stem en geen rechten; de mens bepaalt wat er op elke vierkante centimeter Nederlands grondgebied gebeurt.

INCONSEQUENT BELEID: En dat beleid is vaak heel inconsequent. Op het ene perceel krijgen boeren subsidie om laat te maaien, vanwege de broedvogels, tegelijkertijd maait het Waterschap al eind mei alle dijkjes en vindt men het niet nodig de rust in het gebied te waarborgen door de dijken af te sluiten voor publiek.
Het gebied langs de Aa heeft een botanische doelstelling, maar tegelijkertijd worden de bermen van het fietspad en de tijdens de aanleg omgewoelde grond ingezaaid met parkgras, waar eerst de zeldzame blauwe grasklokjes stonden. Vervolgens worden die bermen al eind mei gemaaid, maar laat men het maaisel liggen, zodat verdere verrijking van de bodem optreedt, wat als gevolg zal hebben dat er nog meer brandnetels en ridderzuring zullen gaan groeien.

<empty>
maaien in mei
<empty>
maaien in oktober
MAAIEN VOOR DE ARBO-WET: In een gesprek met een vertegenwoordiger van het Waterschap Hunze en Aa's bleek, dat de dijkjes langs de Drentsche Aa gemaaid moeten worden wanneer het gras een kritieke hoogte heeft bereikt (broedseizoen of geen broedseizoen). De ARBO-wet schrijft namelijk voor dat medewerkers van het Waterschap geen werk mogen verrichten op de dijkjes, wanneer de begroeiing te hoog is. Zo legt de Natuur het loodje in een wildgroei van regels... Inmiddels staat het gras op het gemaaide gedeelte van de dijk al weer net zo hoog als op het kleine stukje rond het door ons geplaatste informatiebord (waar niet werd gemaaid). Conclusie: vroeg-maaien levert voor de ARBO-wet geen beter resultaat op dan niet-maaien en het maaien kan dus net zo goed worden uitgesteld tot het eind van de zomer.
INTEGRAAL PLAN NODIG: Het Natuurplatform Drentsche Aa is van mening dat er voor dit gebied een integraal plan moet worden opgesteld, waarin alle betrokken partijen om de tafel gaan zitten en hun beleid op elkaar afstemmen. Wij willen ons na de zomervakantie gaan inzetten om zo'n plan vorm te geven. Vooral ook omdat dit gebied op de nominatie staat om aangewezen te worden als Natura 2000 gebied.
      naar 2010
      naar top van pagina
home voorgesch. oprichting Natuurplatform  
actueel 2008 actualiteiten    
data 2009 fietspad Okkenveen    
thema's 2010 Ballooërveld
contact 2011 Duinweg-beekdal 2009 --> themapagina's
links 2012 gastransportleiding NAM    
archief 2013 studiereis New Forest  
nieuwsbrief