homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
17 juni 2009 Stichting Natuurplatform Drentsche Aa eindelijk een feit
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat we de statuten en alles daar omheen rond hadden, maar op 17 juni is de officiele oprichtingsacte bij de notaris gepasseerd. De volledige naam van de stichting luidt: Stichting Natuurplatform Regio Drentsche Aa.

We hopen met deze Stichtingsvorm in de toekomst beter te kunnen inspelen op allerlei plannen en projecten die in het Drentsche Aa-dal en de aangrenzende gebieden spelen. Ons doel is met name de Natuur zelf en de bewoners van het gebied een stem te geven. Tot nu toe blijkt dat individuele acties van burgers geen enkele kans van slagen hebben, omdat bij alle inspraakprocedures de norm gehanteerd wordt, dat de plannen een duidelijke invloed moeten hebben op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. En die levenssfeer houdt volgens de autoriteiten op bij het tuinhekje van de betreffende bewoner. Over wat er in de natuurgebieden om ons heen gebeurt, hebben we dus gewoon niets te zeggen.

Behalve dat we als Stichting de plannen die Gemeentes, Provincie, Nationaal beek- en esdorpenlandschap en eventuele andere instanties met onze omgeving hebben, kritisch willen bekijken, stellen we ons ook ten doel zelf een visie te ontwikkelen op het gebied en met eigen voorstellen te komen. Daartoe zijn we ook op zoek naar een aantal deskundigen, die zitting willen nemen in een RAAD VAN ADVIES ter ondersteuning van ons Natuurplatform.
Samenstelling Bestuur:
Voorzitter: Philippe Boucher
Secretaris: vacature
Penningmeester: Albert Heringa
Webmaster: Marianne van Albada
Algemene bestuursleden:
Robert Bakker
Willem Bok
Erik Bergsma

CORRESPONDENTIE
VIA E-MAIL:

Zie Contactpagina
Natuurplatform Drentsche Aa
 
17 juni 2009 Opgave als donateur - meldt u aan via het opgaveformulier ---> naar het opgaveformulier
WERVING DONATEURS: Nu de Stichting dan eindelijk officieel is, willen we ook starten met het werven van donateurs. Ons streven is om de kosten zoveel mogelijk te beperken en het donateursgeld speciaal te reserveren voor die gevallen, dat we als Stichting kosten moeten maken om een bepaald project van de grond te krijgen. Natuurlijk zijn er ook lopende uitgaven, zoals de hosting van de website, de te openen bankrekening, wat print- of verzendkosten, maar om dat alles zo beperkt mogelijk te houden, proberen we zoveel mogelijk te communiceren via e-mail en deze website. Het idee is om in eerste instantie alle donateurs een eenmalige bijdrage van 25 euro te vragen en later, wanneer dat noodzakelijk mocht blijken, opnieuw een verzoek om een bijdrage te doen voor een speciaal project dat we onderhanden hebben. Mensen die problemen hebben met het bedrag van 25 euro, kunnen desgewenst ook een lager bedrag doneren. De bestuursleden hebben als eerste aanzet voor de dekking van de kosten van oprichting, allemaal een bedrag van 50 euro gestort. Studiereizen, bezochte symposia e.d. zullen in eerste instantie door de bestuursleden zelf worden bekostigd.
Donateurs kunnen zich opgeven via het formulier op site, dat te bereiken is via de link in de kopregel hier boven. Het rekeningnummer van de bank is: RABO-bank: 1496.88.709. Zie voor alle gegevens de contactpagina van onze site.
21 april 2009
30 mei 2009
Afwijzing door het ministerie van LNV van ons verzoek om handhaving en ons bezwaar tegen deze beslissing afwijzing Boucher
afwijzing Schröder
ons antwoord
HANDHAVINGSVERZOEK: Begin november 2008 is door Philippe Boucher namens een aantal mede-ondertekenaars een verzoek tot handhaving ingediend bij het ministerie van LNV, m.b.t. de aanleg het fietspad Okkenveen. (zie: Voorgeschiedenis-indiening handhavingsverzoek LNV) In een later stadium werd er door LNV nog gevraagd, nadere informatie te verstrekken over de exacte locatie van de percelen van een aantal bezwaarmakers, die dicht in de buurt van het fietspad een huis bezaten. Uiteindelijk werd half februari het definitieve verzoek in behandeling genomen.
UITSPRAAK: Op 21 april kregen we de uitspraak binnen, in twee afzonderlijke brieven. Eén gericht aan Boucher en vrijwel alle andere ondertekenaars, en één gericht aan W. Schröder, die een huisje bezit aan de Okkenveense kant van de brug, vrij dicht bij het fietspad. Alleen Schröder werd door LNV ontvankelijk verklaard, omdat zijn huisje volgens de gehanteerde maatstaven kennelijk dicht genoeg bij de brug ligt om aannemelijk te maken dat de aanleg van het fietspad een ruimtelijke uitstraling kan hebben op zijn persoonlijke leefomgeving. Overigens werd ook het bezwaar van Schröder afgewezen. Zie voor beide brieven en de motivering van de afwijzing de links in de kopregel hierboven.
BEZWAAR TEGEN UITSPRAAK: Na enig beraad hebben we uiteindelijk op 30 mei, vlak voor het verlopen van de termijn van 6 weken, alsnog een brief terug gestuurd, waarin we onze teleurstelling uitspreken over het feit, dat de invloed van de individuele burger op de plannen rond zijn leefomgeving kennelijk niet verder reikt dan het tuinhekje. Ook hebben we de onjuiste voorlichting van de kant van de Gemeente Tynaarlo aan de kaak gesteld en het feit dat men die visie van de Gemeente Tynaarlo kennelijk zwaarder heeft laten wegen dan de onze. (zie de link: ons antwoord, in de kopregel hierboven)
april/mei/juni Monitoring fietspad zie ook de pagina monitoring
TELAPPARAAT: Tussen 15 en 30 april heeft de Gemeente Tynaarlo op ons verzoek een telapparaat geplaatst aan de Okkenveense kant van het fietspad, om te meten hoeveel voorbijgangers er passeren. Hoewel het telapparaat in staat was gegevens te meten als richting, snelheid, frequentie e.d. gedurende de hele periode, hebben we van de Gemeente een zeer summiere opgave gekregen van de gevonden resultaten,n.l.: Gemiddeld maken er zo’n 170 fietsers per dag gebruik van het fietspad. Dit getal geeft weinig inzicht in wat er werkelijk gebeurt en we zullen dan ook nog vragen om nadere detaillering van de gegevens.
MONITORING DOOR VRIJWILLIGERS: Zelf zijn we met een aantal vrijwilligers begonnen om vanaf eind april, regelmatig een uurtje te posten langs het fietspad, om een beter beeld te krijgen van wat er op de verschillende tijden van de dag en de verschillende dagen van de week zoal passeert aan wandelaars, fietsers, brommers, scootmobielen, skeelers, mountainbikers, (al dan niet loslopende) honden, kano's (over het water) e.d. Ook houden we bij of het alleen passanten zijn, of dat er ook mensen blijven om te zwemmen, te picknicken, te vissen enz.
INFORMATIEBORD OP DE DIJK: Zoals op de pagina ACTUEEL al eerder werd aangekondigd hebben we als Natuurplatform Drentsche Aa op de dijk richting De Poll een bord geplaatst met het verzoek, de dijk niet te betreden, om de reeën, die daar op drukke dagen hun toevlucht zoeken en de broedvogels niet te verstoren. En dat lijkt te werken: veel mensen staan stil om het bord te lezen en over het algemeen gaat sindsdien niemand meer de dijk op.
HET ALGEMENE BEELD is, dat de meeste fietsers en wandelaars passeren in de weekeinden, op feestdagen en wanneer het pad in de media aandacht heeft gekregen of er een wandel- of fietsroute is uitgezet. Bij mooi weer is het overmatig druk, bij slecht weer zijn er weinig passanten. Tot nu toe passeerden er op zon- en feestdagen gemiddeld 400 mensen per dag, waarbij zo'n 10 honden. Het merendeel (330 van de 400) kwam voorbij tussen 11 uur 'sochtends en 5 uur 's middags. Het maximum aantal passanten dat geteld werd, was 150 per uur.
We willen dit monitoren van het fietspad ook tijdens de vakantieperiode doorzetten, omdat we dan de grootste drukte verwachten.
maart - juni 2009 Onderzoek naar de beschoeiing langs de Aa, bij het fietspad, op zware metalen
Begin maart heeft een 3e jaars chemiestudente van de Hanzehogeschool op ons verzoek een monster van de beschoeiing onderzocht op koper en chroom (de meest voorkomende bestanddelen van houtimpregneermiddelen). Het onderzoek (een analyse d.m.v.atoomspectografie) gebeurde in het kader van haar studie en werd begeleid door een docent. Bij dit onderzoek vond ze geen chroom, maar wel een hoog gehalte aan koper.
Daarop hebben we een zelfde monster naar het laboratorium van het Waterschap Hunze & Aa's gebracht om te onderzoeken. Het Waterschap heeft overigens ook zelf nog monsters uit de beschoeiing genomen. Deze monsters zijn onderzocht op de zware metalen, cadmium, koper, chroom, lood en zink met de ICP-methode. Uit dit onderzoek kwamen geen verontrustende verhogingen aan het licht, ook niet voor koper.
Om na te gaan waardoor dit verschil in uitkomsten wordt veroorzaakt, is er na de vakantie een gesprek gepland met de onderzoekers van het laboratorium. Als het hout van de beschoeiing inderdaad zware metalen zou bevatten, moet die volgens de normen van het Waterschap verwijderd worden, omdat behandeld hout in het Drentsche Aa gebied niet langer is toegestaan.
april/mei/juni Inkonsekwent beleid rond het fietspad laat noodzaak zien van een integraal beheerplan voor het gebied, waarin alle betrokken partijen samenwerken.
AFSLUITEN VAN DE DIJKJES: Al vanaf begin april doet het Natuurplatform Drentsche Aa moeite om gedaan te krijgen, dat de dijkjes langs de Drentche Aa, die door de aanleg van het fietspad nu geheel open liggen voor publiek, afgesloten worden, zodat de reeën, die daar op drukke dagen hun toevlucht zoeken (vanwege de onrust in het Noordlaarderbos) en de broedvogels in de weilanden langs de Aa (er komen daar 6 soorten voor die op de Rode Lijst staan) niet verstoord worden door wandelaars en honden. We hebben daartoe gesprekken gevoerd met de Vogeltelgroep Drentsche Aa (die voor Staatsbosbeheer de vogeltellingen doet in het gebied), met de Gemeente Tynaarlo (die verantwoordelijk is voor de aanleg van het fietspad), met Staatsbosbeheer (dat de weilanden langs de Aa beheert), met het NBEL (als initiator van het project), met het Waterschap (als eigenaar van de dijkjes) en met een aantal deskundigen van buiten. Het blijkt echter vrijwel onmogelijk om de zaak in beweging te krijgen. Alle officiele instanties verwijzen naar elkaar (dus van het kastje naar de muur) en de uiteindelijke uitkomst is, dat er niets gebeurt. In de laatste brief die we van de secretaris van het NBEL ontvingen staat, dat men na intern overleg tussen de Gemeente Tynaarlo en het Waterschap tot de volgende conclusie is gekomen:
  - alle schouwpaden van het waterschap zijn openbaar toegankelijk
- het beekdal tussen Okkenveen - Noordlaarderbosch heeft geen weidevogels doelstelling
- bescherming beekdal is gericht op botanische doelstellingen

Daarmee is de conclusie dat er geen juridische grondslag is te vinden om de dijk af te sluiten.
Ik realiseer mij dat dit voor jullie een onbevredigend antwoord is...
WEIDEVOGELS VOGELVRIJ: Hier blijkt dus dat weidevogels, zelfs als ze op de rode lijst staan, vogelvrij zijn wanneer het gebied waarin ze broeden van overheidswege geen weidevogeldoelstelling heeft... Zouden die vogels ook bericht gekregen hebben van de plaats waar ze mogen broeden? Reeën staan niet op een rode lijst, dus die hebben al helemaal geen rechten. Ook hier blijkt dus weer: de Natuur zelf heeft geen stem en geen rechten; de mens bepaalt wat er op elke vierkante centimeter Nederlands grondgebied gebeurt.
INKONSEKWENT BELEID: En dat beleid is vaak heel inkonsekwent. Op het ene perceel krijgen boeren subsidie om laat te maaien, vanwege de broedvogels, tegelijkertijd maait het Waterschap al eind mei alle dijkjes (zie ook de pagina Actueel) en vindt men het niet nodig de rust in het gebied te waarborgen door de dijken af te sluiten voor publiek.
Het gebied langs de Aa heeft een botanische doelstelling, maar tegelijkertijd worden de bermen van het fietspad en de tijdens de aanleg omgewoelde grond ingezaaid met parkgras, waar eerst de zeldzame blauwe grasklokjes stonden. Vervolgens worden die bermen al eind mei gemaaid, maar laat men het maaisel liggen, zodat verdere verrijking van de bodem optreedt, wat als gevolg zal hebben dat er nog meer brandnetels en ridderzuring zullen gaan groeien.
INTEGRAAL PLAN NODIG: Het Natuurplatform Drentsche Aa is van mening dat er voor dit gebied een integraal beheersplan moet worden opgesteld, waarin alle betrokken partijen om de tafel gaan zitten en hun beleid op elkaar afstemmen. Wij willen ons na de zomervakantie gaan inzetten om zo'n plan vorm te geven. Vooral ook omdat dit gebied op de nominatie staat om aangewezen te worden als Natura 2000 gebied.
april 2008 -2009 Landschaps Onwikkelings Plan (LOP) Informatie Gemeente Tynaarlo
Onze brief naar de Gemeente
In april 2008 is de Gemeente Tynaarlo gestart met de opstelling van het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP). Een klankbordgroep van zo'n 25 betrokken partijen heeft daar in de afgelopen periode over meegedacht en het voorontwerp is inmiddels klaar. Het Natuurplatform Drentsche Aa heeft pas in een laat stadium van dit LOP gehoord, maar heeft nog net binnen de termijn ook een eigen visie ingebracht en aangegeven te willen meedenken over de inhoud. Het LOP moet gaan dienen als inspiratiebron voor de toekomstige invulling van het landschap van de gemeente Tynaarlo. Als het plan door de Gemeenteraad wordt goedgekeurd, zal het vanaf 21 augustus zes weken ter inzage te liggen. Voordat het concept de inspraak in gaat, wordt in juni nog een openbare informatieavond gehouden.
18 maart 2009
27 mei 2009
Discussie-avonden over het herinrichtingsplan Ballooërveld Verslag 1
Verslag 2
In de afgelopen periode zijn er twee discussie-avonden geweest, waarin omwonenden en andere belangstellenden konden meepraten over het herinrichtingsplan voor het Ballooërveld. De eerste keer waren daar namens het Natuurplatform Philippe Boucher en Erik Bergsma, de tweede keer Erik Bergsma en Marianne van Albada. Een link naar de verslagen staat in de kopregel.
10-16 mei 2009 Studiereis naar het New Forest in Engeland
Begin mei ging Marianne van Albada mee met een studiereis naar het Nationaal Park New Forest in Engeland. De reis stond onder de deskundige leiding van Hans van der Lans van Ecoplan Natuurontwikkeling uit Rhee en gaf een interessante inkijk in het beheer van het New Forest, dat al sinds de Middeleeuwen op dezelfde manier gebeurt, via begrazing door ponies, runderen en varkens, zoals dat in Drenthe ook in de Middeleeuwen het geval was. Het begraasde deel omvat ongeveer 27.000 ha en is een open, parkachtige landschap met bomen in allerlei levensfasen, waaronder ook uitgestrekte, heel oude bossen, heide, vochtige hellingen met hellingveen en natuurlijk meanderende riviertjes en beken, waar omgevallen bomen niet uit de rivierloop worden verwijderd. Zo moet ook Drenthe er vroeger hebben uitgezien.
     

 

home 2009 maart  
actueel 2010 juni  
data 2011    
thema's 2012    
contact    
links      
archief      
nieuwsbrief