homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
N34-verdubbeling
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
01-10-2008 tot en met 22-07-2009 Overzicht van de correspondentie met LNV  
In de rechterkolom op deze pagina, staat een overzicht van alle correspondentie met LNV.
De verschillende stukken worden steeds in een apart venster geopend.
 
HANDHAVINGSVERZOEK: Begin november 2008 is door Philippe Boucher namens een aantal mede-ondertekenaars een verzoek tot handhaving ingediend bij het ministerie van LNV, m.b.t. de aanleg het fietspad Okkenveen. In een later stadium werd er door LNV nog gevraagd, nadere informatie te verstrekken over de exacte locatie van de percelen van een aantal bezwaarmakers, die dicht in de buurt van het fietspad een huis bezaten. Uiteindelijk werd half februari het definitieve verzoek in behandeling genomen.
UITSPRAAK: Op 21 april kregen we de uitspraak binnen, in twee afzonderlijke brieven. Eén gericht aan Boucher en vrijwel alle andere ondertekenaars, en één gericht aan W. Schröder, die een huisje bezit aan de Okkenveense kant van de brug, vrij dicht bij het fietspad. Alleen Schröder werd door LNV ontvankelijk verklaard, omdat zijn huisje volgens de gehanteerde maatstaven kennelijk dicht genoeg bij de brug ligt om aannemelijk te maken dat de aanleg van het fietspad een ruimtelijke uitstraling kan hebben op zijn persoonlijke leefomgeving. Overigens werd ook het bezwaar van Schröder afgewezen. Zie voor beide brieven en de motivering van de afwijzing de rechterkolom hierboven.
BEZWAAR TEGEN UITSPRAAK: Na enig beraad hebben we uiteindelijk op 30 mei, vlak voor het verlopen van de termijn van 6 weken, alsnog een brief terug gestuurd, waarin we onze teleurstelling uitspreken over het feit, dat de invloed van de individuele burger op de plannen rond zijn leefomgeving kennelijk niet verder reikt dan het tuinhekje. Ook hebben we de onjuiste voorlichting van de kant van de Gemeente Tynaarlo aan de kaak gesteld en het feit dat men die visie van de Gemeente Tynaarlo kennelijk zwaarder heeft laten wegen dan de onze.
NIET ONTVANKELIJK: Zoals te verwachten was, werden we ook in dit laatste bezwaar tegen de uitspraak van LNV niet-ontvankelijk verklaard. Wat inhield dat er niet ingegaan werd op onze brief, en ons bezwaar op zuiver formele gronden niet in behandeling werd genomen.
HOE VERDER? We hebben besloten deze zaak nu verder te laten rusten en onze energie op andere, positievere dingen te gaan richten. We hopen in de toekomst in voorkomende gevallen, dankzij De Stichting Natuurplatform Drentsche Aa, een dergelijke onbevredigende afloop van dit soort ambtelijke procedures te ontlopen.

•2008-10
klacht bij AID

•2008-11
handhavings verzoek.

•2009-04
afwijzing Boucher

•2009-04
afwijzing Schröder

•2009-05
reactie afwijzing

•2009-06
LNV-correspondentie

•2009-07
LNV-beslissing

 

home voorgesch. 2015 aanzet Natuurplatform  
actueel 2008 2016-2017 aanleg fietspad  
data 2009 2018 paradise lost  
thema's 2010   protestwandeling  
contact 2011   inspreken NBEL 15 sept.  
links 2012   brief NBEL en Gemeente  
archief 2013   stand van zaken oktober  
nieuwsbrief 2014   handhavingsverzoek LNV LNV-corresp